MCCT ONLINE WEEK 2021

23-26.03.2021
Pierwsza edycja branżowej konferencji adresowanej dla rynku miejsc spotkań w przestrzeniach biurowych i home office, komunikacji, pracy zespołowej, szkoleń oraz eventów online.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

LICZNE ATRAKCJE I NAGRODY W TYM MONITOR INTERAKTYWNY 65"

 

 

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konferencji MCCT Online 2021 jest P.H.P. MARENGO s.c. zwane dalej Organizatorem lub Marengo.
 2. MCCT czyli Meeting, Conference, Collaboration Trends, to nowa konferencja, obejmująca swoją tematyką szeroko pojęty rynek miejsc spotkań, komunikacji oraz pracy grupowej.
 3. Administratorem portalu www.mcct.pl jest Firma PHP MARENGO sc.
 4. Konferencja odbędzie się w dniach 23-26 marca 2021 w formie online, czyli przez Internet.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników, Sponsorów, Prelegentów i Organizatorów.
 6. W ramach Konferencji będą odbywały się wykłady i warsztaty edukacyjne.
 7. Uczestnikiem Konferencji określa się osobę, która dokonała rejestracji na Konferencję wysyłając formularz zgłoszeniowy i otrzymała od Organizatora potwierdzenie uczestnictwa.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego, osobno dla każdej osoby z firmy oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w Konferencji od Organizatora.
 9. Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest niedopuszczalne.
 10. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem strony internetowej upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc.
 11. Zgłoszenia na Konferencje MCCT Online 2021 można dokonać najpóźniej do 19 marca 2021 poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www oraz podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i osobowych.
 12. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.
 13. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursach. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Udział w wybranym Konkursie jest możliwy po wyrażeniem zgody na warunki zawarte w Regulaminach Konkursów. Obowiązek podatkowy leży po stronie Sponsora nagrody.
 14.  Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie biznesowego adresu email podmiotom trzecim współpracującym z Organizatorem w ramach Konferencji oraz na przesłanie Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej informacji handlowej bądź marketingowej wyłącznie związanej z organizowaną Konferencją.
 15. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę PHP Marengo sc z siedzibą w Krakowie oraz Partnerów Szkolenia, która będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę PHP Marengo sc. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i udostępniania wypowiedzi oraz wizerunków, w dowolnym miejscu, medium i czasie, Uczestników, którzy skorzystają z połączenia wideo podczas trwania Konferencji.
 17. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania, nagrywania, rozpowszechniania obrazu lub dźwięku z przebiegu Konferencji.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia terminu Konferencji.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Uczestnika, który naruszy Regulamin, prawo lub dobre obyczaje.
 20. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 22. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Konferencji. Uczestnik o tych zmianach zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez umieszczenie informacji na stronie Konferencji: www.mcctrends.pl
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu oraz do odwołania Konferencji. 
 24. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 662 031 083 , lub +48 12 413 52 02 oraz
  adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Partner merytoryczny

 
 
 
 

Sponsorzy

 

Patroni medialni

                
                       

Obsługa medialna

Organizator

Copyright MCCT 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.